UWAGA! Ten serwis używa cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

close

Szukaj

kategorie

 

Dostepne formy płatności:

Podstawową formą płatności za zakupione towary w sklepie www.sklep.dzwignice.com jest dokonanie przedpłatny na konto naszej firmy. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówiony towar jest wysyłany. Razem z towarem wysyłana jest faktura VAT.

Dane do przelewu:

CONNECTOR s.c.
al. 3-Maja 5
30-063 Kraków
NIP: 6772031357

BANK PEKAO. S.A. I O/Kraków 
55 12401431 1111000010648951

 

Drugą formą płatności jest pobranie. Płatność dokonywana jest u kuriera w momencie
dostarczenia towaru.

 

Wszystkie podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Kupujący pokrywa koszty dostawy, kwotą zgodną z cennikiem wybranej firmy kurierskiej. Wiecej informacje na ten temat w: Informacje => Koszt transportu.

 

Możliwe są też inne uzgodnione indywidualnie formy płatności .

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI


1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.

2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Sprzedajacego. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został użyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Sprzedającego.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności.

6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.

9. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Sprzedajacego innych zaległych zobowiązań, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Sprzedającego wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

Koszyk  

Brak produktów


Razem 0,00 zł

Koszyk Zrealizuj

Chwytaki i uchwyty, trawersy, zawiesia