UWAGA! Ten serwis używa cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

close

Szukaj

kategorie

Warunki użytkowania witryny zakupowej dla przedsiębiorców.

 

Nie prowadzimy sprzedaży osobom fizycznym(konsumentom)!

Zamawiającym może być tylko firma.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez właściciela witryny www.sklep.dzwignice.com zwanego dalej Sprzedającym.
2. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym.

3. Kupujacym może być tylko podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Włascicielem sklep.dzwignice.com jest:

CONNECTOR s.c.
al. 3-Maja 5
30-063 Kraków
NIP 677-20-31-357

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego. W razie wątpliwości co do danych i rzetelności Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia. 
7.Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
8. Oferta sklepu nie jest naszą ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty są dostępne od ręki.
9. Nie realizujemy zamówień złożonych wyłącznie za pośrednictwem telefonu.
10. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu nie zawierają błędów. Błędy te nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji zakupu o kontakt ze Sprzedającym. 
11. Firma CONNECTOR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu. 
12. Każdy klient przed wysłaniem zamówienia musi zapoznać się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z postawieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.


REJESTRACJA

1. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Należy podać niezbędne do wysyłki dane adresowe, numer NIP firmy, oraz telefon kontaktowy. 
2. Każdy zarejestrowany przedsiębiorca otrzymuje dostęp do indywidualnego konta i dzięki temu może uaktualniać  wprowadzone dane oraz zgłaszać zakupione towary do serwisu. 


ZAMÓWIENIA

 

1. Minimalna wartość zamówienia to  250 zł netto, W przypadku zamówień poniżej wartośći minimalnej, zamówienie może zostać zrealizowane warunkowo a do takiego zamówienia doliczone zostaną koszty obsługi zamówienia w wysokości 50zł.

2. Zamówienia przyjmujemy poprzez witrynę sklep.dzwignice.com 24h na dobę. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z witryny internetowej.
3. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, jeśli dane Kupującego są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Kupującym, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
4. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz informacjami związanymi z płatnością.
5. Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego telefonicznego potwierdzania zamówień złożonych poprzez sklep.dzwignice.com.
6. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy.

 


CENY

1. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
3. Koszty dostawy są zgodne z cennikami firm kurierskich i nie są podawane przez firmę Connector przy zakupie towaru.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów.
5. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy w naszym sklepie nie łączą się.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa produktów zamawianych po przez platformę www.sklep.dzwignice.com realizowana jest na terytorium Rezczypospolitej Polskiej.
2. Zamówiony towar przesyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Koszty transportu są pokrywane przez Kupującego.
4. Kupujący płaci za transport gotówką przy odbiorze towaru, zgodnie z obowiązującymi w chwili wysyłki cennikami wybranej firmy kurieskiej.
5. W dniu nadania przesyłki wysyłana jest do Kupującego stosowna informacja.
6. Towar wysyłamy pod adres, który został podany w formularzu zamówienia.
7. Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku podejrzenia, że towar został uszkodzony podczas transportu, należy spisać protokół szkodowy. Protokół taki jest podstawą do dochodzenia swoich praw u kuriera.
8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania i dokonania całkowitej zapłaty za towar na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem.


TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji dla większości produktów wynosi do 14 dni roboczych i liczony jest od dnia wpływu przedpłaty na konto sklepu lub przy płatnosci przy odbiorze od następnego dnia roboczego, choć w większości wypadków jest on znacznie krótszy i wynosi 2 - 5 dni. W wyjątkowych sytuacjach termin dostawy zostanie określony indywidualnie.
2. W przypadku zmian w zamówieniu dokonywanych przez Kupującego, termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji.
3. W przypadku produktów aktualnie niedostępnych termin realizacji zamówienia zostanie przekazyny Kupującemu drogą e-mailową. 
4. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomia o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu środków na koncie. Nie ma konieczności wysyłania potwierdzenia przelewu.
6. Nie potwierdzamy telefonicznie terminu wysyłki, wszystkich informacji udzielamy pisemnie poprzez e-maila.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za opoźnienia w dostarczaniu przesyłek przez firmy transportowe.


FORMY PŁATNOŚCI

 

Możliwe są następujące formy płatności.

1. Przelew PRZEDPŁATA na konto: BANK PEKAO. S.A. I O/Kraków 55 12401431 1111000010648951 W dyspozycji wpłaty proszę podać nr zamówienia. 
2. Za pobraniem. Zamawiający opłaca zamówienie przy odbiorze przesyłki.
3. Inne uzgodnione formy płatności.
4. Za transport Kupujący płaci zawsze, kwotę wynikającą z cenników wybranej firmy kurierskiej.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI


1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.

2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Sprzedajacego. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został użyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Sprzedającego.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności.

6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.

9. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Sprzedajacego innych zaległych zobowiązań, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Sprzedającego wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Prowadzimy sprzedaż tylko podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą nabywającym towar w celach związanych z działalnością gospodarczą. Przypominamy że ustawa o prawach konsumenta zgodnie z którą konsumentowi przysługuję prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku podmiotów prowadzących działalnośc gospodarczą. 

2. Nie przyjmujemy zwrotów. 

 


GWARANCJA

1. Towar jest nowy i objęty roczną gwarancją producenta/dystrybutora.

2. Gwarancji nie podlegają:

- naturalne zużycie

- uszkodzenia mechaniczne

- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

1. Podstawą reklamacji jest faktura VAT zakupu wraz z wydanymi certyfikatami. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie na piśmie.
2. W przypadku towarów niekompletnych, niezgodnych z zamówieniem bądź uszkodzonych, reklamację należy zgłosić poprzez e-mail lub listownie.
3. Za towar niekompletny nie uznaje się przesyłek, w których ze względu na brak wszystkich zamówionych towarów na magazynie, została wysłana ilość mniejsza niż zamówiona. Towar niekompletny to towar, w którym brakuje części, elementów, itp.

4. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
 a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru - do 24 godzin od rozładunku towaru;
 b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu - do 12 godzin od rozładunku towaru.
5. W przypadku reklamacji uszkodzenia i braków ilościowych spowodowanych w transporcie, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
6. W zgłoszeniu należy podać numer dokumentu zakupu oraz opis usterki. 
7. Jeżeli towar został przetworzony odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.
8. W przypadków przesyłek niezgodnych z zamówieniem, należy odesłać towar kompletny, w nienaruszonym stanie i w firmowym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu towaru. 
9. Przesyłkę należy zaadresować zgodnie z danymi adresowymi właściwego magazynu wysyłkowego podanymi przez nas po zgłoszeniu.
10. Reklamowany towar przesyłany jest na koszt Kupującego. Firma Connector odsyła naprawiony/wymieniony towar na swój koszt. 
11. Serwis nie odbiera paczek nadanych za pobraniem.
12. Przy rozpatrywaniu reklamacji przez serwis ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. 

 


POUFNOŚĆ DANYCH

1.Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz prawem polskim.
2. W celu realizacji zamówienia, dane te są udostępniane wybranej firmie kurierskiej lub/i firmom obsługującym płatności i wysyłkę.
3. Nigdy nie zwracamy się do Kupujacych o udostępnienie nam loginu lub hasła.
4. Dane są zbierane w celu umożliwienia nam realizacji zamówienia oraz kontaktu w sprawie złożonego zamówienia, bądź też (jeśli Kupujacy wyrażą zgodę) także do informowania o nowych produktach, promocjach, itp.
5. Kupujacy ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez poinformowanie nas o tym fakcie przez email lub listownie.

 


INNE INFORMACJE

1. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają polskie przepisy prawa. W przypadku nieważności niektórych postanowień wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
2. Wszystkie zapytania prosimy kierować: na e-mail: sklep@dzwignice.com
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
- dokonywania drobnych zmian technicznych produktów w celu ich doskonalenia,
- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
- realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 


ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW
Koszyk  

Brak produktów


Razem 0,00 zł

Koszyk Zrealizuj

Chwytaki i uchwyty, trawersy, zawiesia